مقالات وسخنرانی های بین المللی

آخرین مقالات

16– تاثیر داروی میدازولام 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت تجویز داخل بینی در کنترل رفتار کودکان غیر همکار

Assessment of Intranasal Midazolam Administration with a
Dose of 0.5mg/kg in Behavioral Management of Uncooperative
Children

17– مقایسه تاثیر کاربرد موضعی ژل اسید فسفریک فلوراید بر میزان ریز سختی سطح دو نوع فیشورسیلانت و یک نوع کامپوزیت قابل جریان

Comparison of The Effect of Topical Acidulated
Phosphate Fluoride Application on Surface Microhardness of Two Fissure Sealants and One Flowable Composite

19– مقایسه وضعیت سلامت دهان و شاخص پلاک دندانی در کودکان مبتلا به بیش فعالی- کم توجهی درمان شده و درمان نشده در مقایسه با کودکان سالم

Comparison of Oral Health Status and Plaque Index in Medicated and
Non-Medicated Children with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder and
Healthy Children

20– تاثیر صدمات دندانی همراه با وضعیت اکلوژن بر کیفیت زندگی کودکان 8 تا 10 ساله و خانواده های آنها

Effect of Traumatic Dental Injuries (TDI) in Association with Occlusion Status on the Quality of Life of 8‒10-Year-Old Children and Their Families

کنگره ها